سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

نظر

مسلمانیم و ادعایمان گوش فلک را کر کرده.ازینجا که من نشستم جز دعا کار دیگری از دستم برنمی آید. شاید این عکس،عکس آیات، باعث شود که به موج دعاها اضافه شود.

 

 

ای شاعر زخم های ممتد ... آیات
وی از همه شاعران سرآمد... آیات
ایام عزای فاطمه نزدیک است
پهلوی تو هم شکسته شاید... آیات!

 

در پاسخ به موج وبلاگی بحرین بحرالدم