سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

شنبه ای که گذشت روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری بود و البته روزی عجیب! چشم خیابان فاطمی به جمال افرادی روشن شد که خیلیها انتظار آنها را می کشیدند و خیلیها هم دعا می کردند برای نیامدنشان.

به هر حال از همان لحظه اول ورود رسمی به این رقابت خیلیها نشان دادند که مشی بعد از اینشان چگونه می خواهد باشد! از  قانون شکنی ها برای معرفی کاندیدای مورد نظر گرفته تا دروغ بستن به مراجع و دفتر رهبری به عنوان تاییدی برای آمدن!  و البته که سودای قدرت افسار انسان را به هر سو که می خواهد می کشاند!

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

پ.ن: فردی که ما منتظرش بودیم هم آمد اما او کجا و اینها کجا؟