سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفتگوی رو در رو...

امروز در تقویم روز عفاف و حجاب است. بحث سر این موضوع زیاد است و من الان واقعا وقتی برای نوشتن ندارم که نوشته ها و گفته ها بسیار است و بسیار هم گفته شده است. به هرحال می دانم دانستن فلسفه هر حکمی از احکام خداوند درست است که به بهتر عمل کردن به آن حکم کمک می کند اما اگر عقل ناقص ما یا علم ناقص ما فلسفه ای برای آن حکم پیدا نکرد آن وقت چه؟ بهتر اینست که عبادت ما عاشقانه و تعبدانه باشد تا عالمانه.این لینک را بخوانید:وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست، لطفش به این است که بی حکمت و بی پرس و جو بدهی. اگر حکمتش را بدانی که به خاطر حکمت داده ای، نه به خاطر لوطی گری. جخ آمدیم و حکمتش را نفهمیدی، ان وقت چه؟ انجام نمی دهی؟http://sajedeh.com/new.aspx?id=5250